Kalite Koordinatörlüğü

Yönetim Sistemi

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 Trabzon Üniversitesi,
Misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda başta öğrenciler olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarının memnuniyetine odaklı bir şekilde kaynaklarını etkili ve verimli kullanmayı sağlayarak, verimlilik ve kalite odaklı üniversite ortamını tüm paydaşlar için bir yaşam biçimi haline getirmeyi;
Bilgi toplumunun gerektirdiği nitelikte sorgulayan, eleştiren, esnek ve çok boyutlu bakış açısına sahip, etik değerlere bağlı, çalışanların her daim yanında olan; yenilikçi, katılımcı, adil, sorgulanabilir, hesap verebilir ve liyakatin esas alındığı bir anlayışla kurumsallaşmayı sağlayan yönetim modelini benimsemeyi;
Zamanında doğru ve güvenilir kurumsal bilgi üretmeyi ve güncel ve güvenilir bilgiyi, tüm karar alma süreçlerinde etkin bir şekilde kullanmayı;
Temin ettiği mal ve hizmetlerde kalite ve sürekliliği sağlamayı, bu sayede nitelikli ve katılımcı bir eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme ile topluma hizmet süreci oluşturmayı;
Yürüttüğü tüm hizmet ve faaliyetlerde kamuoyunu bilgilendirme, şeffaflık ve hesap verilebilirliği esas almayı;
Sunduğu hizmetlerde mevzuata uygunluk ve tüm paydaşlarına eşit hizmet sunmayı sağlayan bir sistem oluşturmayı;
Kaynaklarının ekonomik, etkin ve verimli kullanımını artırmak için süreç ve risk yönetimi uygulamasını sistematik bir şekilde tüm faaliyetlere yansıtmayı ve süreçleri titizlikle izleyen, kurumsal bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına almayı;
Kalite güvencesi sistemlerini destekleyen etkin bir bilgi yönetim sistemi ve uygulamaları aracılığıyla güncel ve dinamik yönetim sürecini yürütmeyi;
Yetkin ve yeterli düzeyde personel istihdam edip yeterliklerini performans izleme ve değerlendirmeyle takip etmeyi ve kişisel gelişim, terfi, yetkilendirme, takdir ve tanıma uygulamalarında performans izleme ve değerlendirme sonuçlarını esas almayı,
Kurumsal amaçlar ve bireysel gelişim ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların motivasyonunu, etkinlik ve verimliliğini artırmak için, fırsat eşitliği ilkesi gözetilerek, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik tüm faaliyet ve uygulamaları maddeten ve manen destekleyerek ve güvenilir ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturarak çalışanlarının memnuniyetini sağlayıp, etkin, etkili, kurum kültürünü benimsemiş, her türlü ayrımcılıktan uzak, özgürlükçü bir yaklaşımla görevlerini hakkaniyetli şekilde yapan, motivasyonu yüksek bir insan kaynağı organizasyonu oluşturmayı;
Yönetimin tüm faaliyet ve hizmetlerinde başta öğrenciler ve çalışanlar olmak üzere tüm paydaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli değerlendirmeleri yapmayı ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmalarını yürütmeyi;
Kurumda kalite güvence sistemi ve kalite kültürünün yerleşmesini sağlayarak, PUKO (planla, uygula, kontrol et, önlem al) döngüsünün etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini sağlamayı
Yönetim Sistemi Politikası olarak benimser.
  •  
Menüyü Kapat