Kalite Koordinatörlüğü

Toplumsal Katkı

 
 TOPLUMSAL KATKI POLİTİKASI
 
Trabzon Üniversitesi gerçekleştirdiği yönetim, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, sosyal, kültürel, sanatsal, spor ve sağlık faaliyetlerinin yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeylerde toplumsal katkıya dönüşmesini önemsemektedir. Bu kapsamda,
Trabzon Üniversitesi;
Misyonu, vizyonu, temel değerleri, stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda akademik ve mesleki alanlarda sahip olduğu uzmanlığını sosyal sorumluluk çerçevesinde toplum ile paylaşarak, toplumsal refah ve bilgi düzeyini artırmak, sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik sorunlar gibi toplumsal sorunlara çözüm üretme ve toplumun sürekli gelişimini sağlama amacıyla eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerini, yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel düzeyde toplumun önceliklerine ve beklentilerine uygun olarak belirlemeyi, yürüttüğü tüm faaliyetlerde toplumsal katkıyı gözetmeyi, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılmasına ve toplumda yaşam boyu öğrenme kültürünün oluşturulmasına ve öğrenme becerilerinin kazandırılmasına katkı sağlamayı ve akademik bilgiyi toplumda yaygınlaştırmayı;
Topluma katkı çalışmaları ve faaliyetlerinde insan ve hayvan haklarına, etnik ve dini farklılıklara, tarihi, kültürel ve manevi değerlere saygı göstermeyi ve toplumsal sorunlara (kadınlar, çocuklar, yaşlılar, göçmenler, engelliler vb. dezavantajlı gruplar) yönelik duyarlılık projelerinin ve çalışmaların yapılmasını teşvik etmeyi ve öncelikli olarak desteklemeyi;
Toplumsal değerlere ve çevreye saygılı, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştirerek sosyal gelişim, çevre ve kültürel bilinci geliştirmeyi,
Akademik ve idari birimlerinin yanı sıra araştırma ve uygulama merkezleri aracılığıyla toplumsal katkıyı dikkate alan eğitimler, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenleyerek toplumda bilgilendirici ve yönlendirici liderlik görevini üstlenmeyi ve bunların sonucunda ortaya çıkan katma değerleri tüm iç ve dış paydaşlarının gelişimine ve yararına sunmayı;
Toplumsal refah ve bilgi düzeyini arttırma ve topluma nitelikli hizmetler sunmak amacıyla yerel kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile sürdürülebilir ilişkiler kurarak topluma hizmet çalışmalarını yürütmeyi,
Topluma hizmet kalitesini geliştirmek için yeterli kaynaklar oluşturmayı, akademik ve idari personelinin niteliğinin ve yetkinliğinin artırılmasını sağlamayı, her personelin üstlendiği topluma katkı faaliyetini performans yönetimi kapsamında değerlendirmeyi ve faaliyet alanları kapsamında toplumun bütün kesimlerinin ihtiyaç ve beklentilerini tespit edip değerlendirerek kaynak, ürün ve hizmetlerini buna göre şekillendirmeyi,
Kültürel ve çevresel duyarlılığı gözeterek, toplumsal katkının gerçekleştirilmesinde sürekliliği esas alan tüm faaliyetlerinde paydaşlarıyla etkili iletişim kurma ve onların görüş ve önerilerini almada geri bildirim mekanizmalarını (sosyal medya, görsel ve işitsel iletişim araçları, basın-yayın vs.) etkili bir şekilde kullanmayı;
Toplumsal katkı alanında uygun kalite güvence sistemi mekanizmalarını (planla, uygula, kontrol et, önlem al – PUKÖ çevrimi) oluşturarak toplumun ihtiyaçlarını ve memnuniyet düzeyini dikkate alıp, toplumsal katkı politikasını, stratejilerini ve yıllık eylem planlarını güncellemeyi, yürüttüğü kurumsal faaliyetlerin toplumsal etkilerini ve toplumsal katkı kaynaklarını analiz etmeyi;
Toplumsal Katkı Politikası olarak benimser.
 
  •  
Menüyü Kapat