Kalite Koordinatörlüğü

Eğitim ve Öğretim

EĞİTİM VE ÖĞRETİM POLİTİKASI
 
Trabzon Üniversitesi;
Misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları ve hedefleri doğrultusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler ve standartlar ile evrensel bilime uygun, gerek öğrencilerin kişisel ve mesleki gerekse toplumun gelişimini destekleyen, öğrencilere kültürel derinlik kazandıran ve farklı disiplinleri tanıma olanağı verip öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve devinişsel yeterliklerini geliştirmeyi hedefleyen, sürekli iyileştirmeye (eğitim öğretimin planlanması, uygulanması, uygulamaların kontrol edilmesi ve gerekli görülen önlemlerin alınması/iyileştirmelerin yapılması) dayalı olarak ilgili tüm paydaşların katılımı ve desteğiyle tasarlanan öğretim programlarını uygulamayı;
Eğitim ve öğretim süreçlerinde kalite güvence sistemi bilincine önem veren, etik ve profesyonellik ilkelerini benimseyen yöneticiler, öğretim elemanları ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerinin ulusal ve uluslararası akranlarıyla rekabet edebilecek, mesleklerini başarılı bir şekilde yürütmelerini sağlayacak gerekli güncel mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler ile takım çalışmasını benimsemiş, araştırmacı, sorgulayıcı, bilimsel düşünen, üretken, eleştirel ve yaratıcı düşünen, problem çözebilen, bilişsel farkındalık süreç ve becerilerini kullanabilen,  etkili iletişim ve sosyal beceriler ile hayat boyu öğrenme becerilerine sahip, gerek bilişim teknolojilerini gerekse alanıyla ilgili teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilen, doğal ve toplumsal sorunlara duyarlı, bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeten, etik değerleri benimsemiş, sürekli kendini yenileyen, değişimci, yenilikçi ve liderlik vasıflarına haiz bireyler olarak yetiştirmeyi,
Benimsediği öğrenci merkezli öğretim yaklaşımı kapsamında, güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, öğrencilerinin problemleri tanıyıp, yaparak, yaşayarak ve araştırarak öğrenmelerine imkân tanıyan araştırma ve uygulama temelli eğitim ve öğretim uygulamalarını, nitelikli öğretim elemanı kadrosu ve güncel eğitim ve öğretim teknolojilerinin de kullanıldığı, öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve öğrenme ihtiyaçlarını dikkate alan çağdaş öğretim yaklaşım, yöntem ve teknikleriyle sürdürmeyi;
Öğrencilerinin başarılarının belirlenmesinde geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra, öğrencilerin dönem içi öğrenmelerinin ve performanslarının da süreç içerisinde sürekli izlenip değerlendirilmesine imkân veren performans görevi, tasarım, proje, araştırma raporu, portfolyo gibi yöntem, teknik ve araçların kullanıldığı süreç temelli “ölçme ve değerlendirme” yaklaşımını benimsemeyi,
Üniversite içindeki her ortamı bilgiye ulaşma ve “öğrenme ortamı” olarak düzenlemeyi esas alıp, öğrencilerine alanlarıyla ilgili çeşitlendirilmiş ve zenginleştirilmiş öğrenme kaynakları sunmayı;
Yaptığı uluslararası işbirlikleriyle, öğrenci hareketliliğini destekleyerek öğrencilerinin uluslararası eğitim öğretim kurumlarında kültürlerarası deneyim ve yetkinlik kazanmalarını teşvik etmeyi;
Öğrencilerin sosyal, kültürel, sportif, fizyolojik ve psikolojik gereksinimlerini karşılamayı,
Öğretim elemanlarının eğitim-öğretim faaliyetleri ve performansları ile ders ve program çıktılarının karşılanma durumunu sürekli izleyerek iyileştirme ve geliştirme yönünde ilgili paydaşlarla birlikte tedbirler almayı,
Öğrenme ve öğretme süreçlerini, PUKÖ döngüsüyle (planla, uygula, kontrol et, önlem al) birlikte kalite güvence sistemi yaklaşımını da kullanarak yönetmeyi ve bunun sonucunda Eğitim ve Öğretim Politikasını her yıl gözden geçirip, gerekirse güncellemeyi
Eğitim ve Öğretim Politikası, olarak benimser.
Menüyü Kapat